Algemene voorwaarden van TenS sport management

 

Artikel 1. Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door TenS sport management tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
 • De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door TenS sport managementuitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • TenS sport management is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 • Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door TenS sport managementzijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 • Speciale orders en kleding waarvoor bedrukking is afgenomen mogen niet worden geretourneerd en dienen ten alle tijden te worden voldaan en afgenomen. Deze orders worden alleen aangenomen op basis van offerte en orderbevestiging van TenS Sport en betrokken afnemer.

Artikel 2. Offertes

 • TenS sport management is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 10 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst

 • De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
 • TenS sport managementbehoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft TenS sport managementhet recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • TenS sport managementkan de overeengekomen prijs laag houden door het ter beschikking stellen van uw gegevens aan derden. Door het aangaan van deze overeenkomst (door de aankoop van goederen dan wel de aanmelding voor de nieuwsbrief), geeft u TenS sport managementexpliciet het recht uw gegevens te delen met andere webwinkels en online verkoop concepten.

Artikel 4. Levertijd

 • Alle door TenS sport management genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan TenS sport managementbekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient TenS sport managementschriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 • Overschrijding van de door TenS sport management opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 • In geval TenS sport managementde order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van TenS sport managementop schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 • Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan TenS sport management te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Vanwege de snel wisselende collecties en partijaanbiedingen, kan de kleur of motief op getoonde foto enigszins afwijken van het te leveren product. 
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TenS sport management zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 • Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal TenS sport management de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal TenS sport management daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 • In afwijking van lid 3 zal TenS sport managementgeen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TenS sport managementkunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding/Retourzending

 • In geval van tussentijdse opzegging heeft TenS sport management naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
 • De vorderingen van TenS sport management op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan TenS sport management ter kennis gekomen omstandigheden TenS sport management goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien TenS sport management de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 • Indien u een artikel aankoopt bij Tens Sport management handelend onder TenS sport heeft u 10 dagen om het artikel indien deze niet akkoord zijn bevonden retour te zenden. Retour gemelde goederen dienen binnen 5 dagen na aanmelding bij TenS sport retour te zijn ontvangen. Doet men dit niet vervalt het recht op restitutie van het voor retour aangemelde artikel automatisch zonder verdere aankondiging.
 • In de hierboven genoemde gevallen is TenS sport managementbevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van TenS sport managementschade vergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

 • Nadat de klant het door hem/haar bestelde product(dagaanbieding) heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen twee (2) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met uitzondering van de in artikel 1.6 omschreven orders/bestellingen met TenS sport management te ontbinden. De klant dient hiervoor een goede reden op te geven, zulks ter beoordeling aan TenS sport management.
 • Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan TenS sport management te melden. De klant dient het product - na overleg met TenS sport management- te sturen naar een door TenS sport management vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 • Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met TenS sport management in gevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal TenS sport management deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat TenS sport management het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. TenS sport management behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van TenS sport management of de leverancier van het product) is beschadigd.
 • Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van TenS sport managementschade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal TenS sport management de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. TenS sport management heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering

 • TenS sport management zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Sportwinkel24.nl, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding

 • Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
 • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten.
 • Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling

 • Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering van het bestelde product(actie van de dag) uitsluitend bij vooruitbetaling.
 • Als de Afnemer een factuur van TenS sport management niet binnen 10 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van TenS sport management op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 11. Garantie

 • De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7 
 • In geval door TenS sport management aannemelijk gemaakt is dat producten aangewend zijn voor wederverkoop, wordt geen garantie verleend op het geleverde product alsook vervalt ieder recht op retour.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 • Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van TenS sport management tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
 • De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Sportwinkel24.nl, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens TenS sport management heeft voldaan.
 • Ingeval TenS sport management de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van TenS sport management op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 13. Overmacht

 • Indien TenS sport management door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
 • Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als TenS sport management als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
 • TenS sport management zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan TenS sport management
 • Indien een klacht gegrond is zal TenS sport management de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.
 • Ofschoon wij de uiterste zorg besteden aan de getoonde afbeeldingen en vermelde productgegevens, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 • Klachten welke op welke wijze dan ook in de openbaarheid gebracht worden, worden niet ontvankelijk verklaart door de directie van TenS sport management. Schade voor TenS sport management welke voortvloeit uit openbare communicatie kan op de veroorzaker verhaald worden. 

Artikel 15. Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen TenS sport management en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: TenS sport, onderdeel van TenS management
Vestigingsadres: Populierendal 14 3142 AM Maassluis
Telefoonnummer: 06-51513747
We zijn telefonisch bereikbaar op: Maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 16:30 uur
E-mailadres: info@tenssport.eu
KvK-nummer: 72903457        
BTW-nummer: NL001569490B94

Tens management Heeft er alles aan gedaan om de rechtmatige eigenaren van de afbeeldingen te achterhalen en hun toestemming te verkrijgen voor het gebruik.
Bent u van mening dat uw afbeelding door ons ten onrechte wordt gebruikt neem dan even contact ons op.
Claims op basis van oneigenlijk gebruik worden op basis van bovenstaande niet geaccepteerd